LatestNews

Budowa studni się opłaca

Budowa studni się opłaca

Budowa studni się opłaca

 

Budowa studni to bardzo ekonomiczne rozwiązanie, które może zdecydowanie obniżyć koszty użytkowania naszego domu. Niestety, nie zawsze jest ona możliwa. Brak zgody wynikać może z miejscowego planu zagospodarowania. Ponadto jeśli nie będziemy mieli wyboru, jeśli sieć wodociągowa przechodzi nieopodal naszej działki ? będziemy musieli się do niej podłączyć.

Zanim budowa domu się rozpocznie i zanim złożymy wniosek o pozwolenie na budowę, musimy ustalić w jaki sposób nasza działka budowlana zostanie uzbrojona. Warunki techniczne przyłączy od lokalnych przedsiębiorstw to dokument, z którego dowiemy się, czy nasza nieruchomość może zostać podłączona do istniejącej infrastruktury.

Jeśli przedsiębiorstwo wodociągowe odmówi nam wydania warunków, bo budowa przyłączy będzie po prostu nieekonomiczna ? dobrą alternatywą dla zaopatrzenia nasz dom w wodę będzie własna studnia.

Zanim podejmiemy decyzję o budowie studni, sprawdźmy jakie warunki występują na naszej działce. Należy przeprowadzić badania gruntu, z których dowiemy się jakie rodzaje gruntów znajdują się na działce i jaki jest poziom wód gruntowych, w zależności od pór roku. Ta wiedza pomoże nam podjąć decyzję o tym, jaki rodzaj studni wybierzemy.

Musimy również sprawdzić, czy woda jest zdatna do picia i czy potrzebne będą filtry do uzdatniania wody.
studnia Budowa studni się opłaca

Budowa studni się opłaca

Kiedy poznamy te wszystkie warunki, musimy zająć się formalnościami związanymi z budową studni.

Jeżeli budujemy nowy dom jednorodzinny, musimy wystąpić o decyzję o pozwoleniu na budowę. Do wniosku składa się projekt budowlany w 4 egzemplarzach, projekt zagospodarowania działki i inne wymagane uzgodnienia i opinie. Jeżeli budowa studni przewidziana jest jednocześnie z budową nowego domu, jednym z koniecznych uzgodnień będzie właśnie pozwolenie wodnoprawne.

Aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne należy złożyć w starostwie odpowiedni wniosek i dołączyć do niego operat wodnoprawny i opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Operat wodnoprawny to dokumentacja techniczną, składająca się z części opisowej i graficznej. Do wniosku dołącza się również decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli dla terenu nie jest uchwalony miejscowy plan.

Warto jednak pamiętać, że jeżeli głębokość studni nie przekracza 30 m lub pobór wody będzie w ilości mniejszej niż 5 m3 na dobę, pozwolenie wodnoprawne nie będzie potrzebne, a budowę studni wystarczy zgłosić na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem budowy.

Planując studnię, architekt sporządzający projekt zagospodarowania działki musi wziąć pod uwagę rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie, przewidując odpowiednie odległości studni dostarczającej wodę przeznaczoną do picia od innych elementów zabudowy działki. I tak odległość studni powinna wynosić:

do granicy działki ? 5 m
do osi rowu przydrożnego ? 7,5 m,
do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń ? 15 m,
do najbliższego przewody rozpuszczającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód ? 30 m,
do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozpuszczającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego ? 70 m.

Studnia może być usytuowana w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, jeżeli zachowa się na obydwu działkach odległości wymienione wyżej.