LatestNews

Architekt adaptujący musi mieć odpowiednie uprawnienia

Architekt adaptujący musi mieć odpowiednie uprawnienia

Kiedy potrzebny jest projekt zagospodarowania działki?

Architekt adaptujący musi mieć odpowiednie uprawnienia, być członkiem izby samorządu zawodowego, izby architektów lub inżynierów budownictwa. Kiedy adaptacja projektu jest zakończona, architekt adaptujący podpisuje projekt domu, jak i projekt zagospodarowania terenu. W tym momencie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, staje się projektantem, czyli uczestnikiem procesu budowlanego, przejmując na siebie wszelkie obowiązki i prawa, wynikające z ustawy. To on, a nie autor projektu pierwotnego, jest odpowiedzialny za projekt budowlany, składany do zatwierdzenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Zawartość projektu budowlanego, a co za tym idzie, zawartość projektu zagospodarowania działki, określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 462). Czytamy w nim, że projekt zagospodarowania działki składać się musi z części opisowej i części rysunkowej.

Część rysunkowa powinna być wykonana na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Architekt adaptujący zamieszcza na niej:

granice działki i jej usytuowanie względem stron świata i względem działek sąsiednich,
układ istniejących obiektów budowlanych,
układ planowanych obiektów budowlanych,
sposób odprowadzania ścieków,
układ komunikacyjny i układ zieleni.

Drugim elementem jest część opisowa projektu zagospodarowania działki. Zawiera ona informacje o projektowanym obiekcie budowlanym, dane o tym, czy działka jest wpisania do rejestru zabytków i o ewentualnej ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Architekt adaptujący musi tu również zamieścić zestawienie powierzchni poszczególnych części nieruchomości. Chodzi tu o takie pojęcia, jak: powierzchnia zabudowy obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni. Ważne są również części terenu, które muszą być dopasowane do ustaleń miejscowego planu lub warunków zabudowy.

Mając gotowy projekt domu, poddany adaptacji, projekt zagospodarowania działki i wszystkie wymagane uzgodnienia i opinie, inwestor może składać wniosek o pozwolenie na budowę.